Hur man beräknar energin hos en foton av violett ljus

En fotonas energi ges av

E = hν

Där h är Plancks konstant

Och ν representerar fotonens frekvens.

Nu för violett ljus våglängd λ = 410nm = 410x10 ^ -9m

Genom att använda formeln ν = c / λ

där c representerar ljusets hastighet dvs 3 x 10 ^ 8 m / s

Beräknar energi av violett foton vi har

E = hc / λ

h = 6.626 x 10 ^ -34 Js

När vi sätter in värdet i formeln får vi

E = 4.848 x 10 ^ -19 Joule

För att konvertera det till elektronvolt måste vi dela det med 1.602 x10 ^ -19.

Det slutliga resultatet vi har är E = 3.026eV.

Obs! Resultatet beräknas enligt ovanstående värde. resultatet kan variera beroende på de värden som tas.

Lämna en kommentar