Om du har två fotoner med lika våglängder och en har större amplitud, vad skulle det betyda, skulle foton ha mer energi?

Fotoner har inte amplitud. Alla fotoner med samma frekvens har samma energi. Elektromagnetiska vågor med olika amplituder består i grunden av olika antal fotoner, varför deras energier kan bero på amplitud.

Redigera: Eftersom du bad om mer information ... Elektromagnetiska vågor (till exempel skapade av en glödlampa eller en radio eller en mikrovågsugn) är stora fluktuationer i elektriska och magnetiska fält. När vågkällan är stark är vågens amplitud stor. Dessa stora fluktuationer beskrivs väl av Maxwells ekvationer, och vi ser på dem som "klassiska vågor" eftersom de lätt observeras med vardagliga makroskopiska föremål. ("Klassisk" betyder i grunden "gammaldags" - de beskrivs av gammaldags koncept och teorier.)

Emellertid är beskrivningen av elektromagnetisk strålning i termer av klassiska vågor bara en approximation. Om du slår ner källan så att den är mycket svag, räcker inte Maxwells ekvationer för att beskriva vad som kommer att hända. Du finner att strålningen beskrivs bättre av enskilda energipaket (som vi kallar fotoner), som följer kvantmekaniska regler.

Sättet att förena dessa två bilder är att beskrivningen av strålning i termer av Maxwells ekvationer och klassiska vågor är en approximation som fungerar när det finns ett mycket stort antal fotoner närvarande. När antalet närvarande fotoner är mycket stort tappar du koll på enskilda fotoner och märker bara deras kollektiva effekter, vilket du uppfattar som ett stort fluktuerande elektromagnetiskt fält. Amplituden för detta fält är ungefär proportionell mot antalet närvarande fotoner. Men när antalet fotoner är litet måste du gå tillbaka till kvantmekanik.

Lämna en kommentar